Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Cargo International CZ s.r.o., se sídlem Chebská 79/23, Křimice, 322 00 Plzeň, IČ 03814939, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 307 67

 (Aktualizováno 1. 6. 2015)

 

I.

Úvodní ustanovení

 

 1.1       Společnost Cargo International CZ s.r.o., se sídlem Chebská 79/23, Křimice, 322 00 Plzeň, IČ 03814939, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 307 67 (dále jen „Zasílatel“ nebo „Cargo“) je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je zejména zasílatelství a zastupování v celním řízení, skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě. Předmětem činnosti Zasílatele je tedy zejména obstarávání přeprav zásilek a poskytování navazujících služeb (zejm. skladování, celní zastoupení) pro své zákazníky - zadavatele (veškeré tyto služby nabízené a poskytované Zasílatelem dále jen „zasilatelské služby“).

 

 1.2       Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o.z.“) a tvoří nedílnou součást obsahu každé zasílatelské smlouvy (dále také jako „ZS“), ve které společnost Cargo, vystupuje jako zasílatel. Tyto VOP se vztahují i na případy, kdy předmětem uzavřené smlouvy mezi Zasílatelem a Zadavatelem je kromě obstarání přepravy i poskytnutí jiných Zasílatelských služeb (viz výše, např. skladování přepravované zásilky, celní zastoupení).

 

 1.3       Smluvní strany uzavřením zasílatelské smlouvy vylučují použití eventuálních obchodních podmínek Zadavatele. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, kdy vedle těchto VOP budou platit rovněž všeobecné obchodní podmínky Zadavatele, pak v případě rozporu mezi nimi mají přednost tyto VOP.

 

 1.4       Veškeré odchylky od VOP musí být dohodnuty v příslušné ZS. Ustanovení příslušné ZS mají přednost před těmito VOP. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v příslušné ZS nebo ve VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, pokud kogentní ustanovení zákona nestanoví pro jednotlivé obchodní případy závaznost jiné právní normy. V případě přeprav podléhající mezinárodní úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) se právní poměry ze zasílatelské smlouvy a těchto VOP řídí ustanoveními této úmluvy.

 

 1.5       Zadavatelem může být i spotřebitel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (Zasílatelem) nebo s ním jinak jedná. V případech, kdy je Zadavatelem spotřebitel, je uzavřená ZS tzv. „spotřebitelskou smlouvou“ ve smyslu ust. § 1810 NOZ (Zadavatel, který je spotřebitelem dále jen „spotřebitel“).

 

 1.6       Pro účely těchto VOP se dále:

„Zadavatelem“            rozumí subjekt, na jehož účet je přeprava obstarávána,

 

 „zásilkou“                   rozumí věc (nebo věci tvořící jeden celek), jejíž přepravu má Zasílatel obstarat dle Zasílatelské smlouvy, uzavřené mezi Zadavatelem a Zasílatelem.

 

„dopravcem“              rozumí osoba fakticky provádějící přepravu zásilky,

 

„příjemcem“               rozumí osoba, které má být na základě zasílatelské smlouvy zásilka vydána,

 

„odesílatelem“           rozumí osoba, která má na základě zasílatelské smlouvy předat zásilku k přepravě dopravci

 

II.

Předmět smlouvy a kontraktační proces

 

 2.1        Předmětem uzavřené zasílatelské smlouvy je závazek Zasílatele, že vlastním jménem na účet zadavatele obstará přepravu zásilky z určitého místa převzetí zásilky (místo nakládky) do určitého místa vydání zásilky (místo vykládky), jakož i ostatní sjednané služby související s přepravou této zásilky a závazek Zadavatele zaplatit za tyto služby Zasílateli úplatu.

 

 2.2        Zasílatelská smlouva nemusí mít písemnou formu. Návrh na uzavření zasílatelské smlouvy může být učiněn zejména vyplněním a následným odesláním objednávky v IT systému Zasílatele na webových stránkách www.cargointernational.cz. Návrh na uzavření zasílatelské smlouvy může být učiněn i písemně, e-mailem, ve formě zasílatelského příkazu, či jiným obdobným způsobem, ze kterého vyplývá vůle navrhovatele uzavřít konkrétní zasílatelskou smlouvu (návrh však musí mít „textovou“ podobu - nikoli tedy pouze ústně či telefonicky). Akceptace návrhu Zasílatelem může být učiněna buď výslovným projevem vůle Zasílatele uzavřít navrhovanou zasílatelskou smlouvu doručeném Zadavateli (formou zaslání potvrzení/akceptace na e-mail zadaný Zadavatelem) nebo tzv. reálnou akceptací, kterou se rozumí konkludentní faktické zahájení úkonů Zasílatele činěných za účelem obstarání přepravy, jejíž obstarání je předmětem návrhu zasílatelské smlouvy Zadavatele. Zasílatelská smlouva vstupuje v platnost okamžikem přijetí návrhu, tedy buď okamžikem doručení potvrzení návrhu Zadavateli, nebo okamžikem reálné akceptace, tedy okamžikem zahájením úkonů Zasílatele činěných za účelem obstarání přepravy, jejíž obstarání je předmětem návrhu zasílatelské smlouvy Zadavatele.

 

 2.3        Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je podnikatel povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

 

III.

Ustanovení pro spotřebitele

 

Ustanovení tohoto čl. III VOP platí mezi stranami zasílatelské smlouvy pouze v případě, že Zadavatel je spotřebitelem.

 

3.1       Informační povinnost vůči spotřebiteli

3.2       Zasílatel tímto informuje spotřebitele a spotřebitel učiněním objednávky (návrhu na uzavření zasílatelské smlouvy) potvrzuje, že byl a je v dostatečném předstihu před uzavřením zasílatelské smlouvy (nebo před učiněním nabídky - objednávky) jasně a srozumitelně informován o níže uvedeném:

 

         a)  o totožnosti Zasílatele, kterým je společnost Cargo International CZ s.r.o., se sídlem Chebská 79/23, Křimice, 322 00 Plzeň,  IČ 03814939, zapsaná v Obchodním rejstříku u  Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 307 67, kdy telefonní číslo na Zasílatele je 841 555 841, a adresa pro doručování elektronické pošty (e-mail) je info@cargointernational.cz;

 

         b)  o označení služeb poskytovaných Zasílatelem a popis jejich hlavních vlastností, přičemž tyto informace jsou uvedeny v těchto VOP a dále na Webových stránkách Zasílatele www.cargointernational.cz (dále jen „Webové stránky“);

 

         c)  o ceně služeb, případně způsobu jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků, přičemž tyto informace jsou uvedeny v těchto VOP (zejm čl. VII)a cenících Zasílatele, které jsou k dispozici na Webových stránkách (link), případně tyto informace mohou být sděleny spotřebiteli jiným způsobem (např. na základě poptání služby a následného sdělení těchto informací spotřebiteli);

 

         d)  o způsobu platby a způsobu plnění, přičemž tyto informace jsou uvedeny v těchto VOP, zejm. v čl. VII;

 

         e)  o údajích o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv, přičemž tyto informace jsou uvedeny v těchto VOP, zejm. v čl. X;

            a v případě smluv uzavřených distančním způsobem ve smyslu ust. § 1820 a násl. o.z. dále o níže uvedeném.

 

         f)  o nákladech na prostředky komunikace na dálku, přičemž užíváním prostředků komunikace na dálku (zejména používáním Webových stránek) nevznikají spotřebiteli žádné další závazky vůči Zasílateli. Spotřebiteli vznikají pouze náklady za obvyklé služby využívané při této komunikaci placené přímo spotřebitelem třetím osobám – jednotlivým poskytovatelům těchto služeb (náklady na elektrickou energii, platby poskytovatelům internetového připojení, platby mobilním operátorům);

 

         g)  o tom, že spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy ve smyslu ust. § 1829 a násl. o.z., neboť spotřebitelské distanční smlouvy, jejímž předmětem je doprava, jsou ve smyslu ust. § 1837 písm. j) z možnosti odstoupit od smlouvy vyloučeny;

 

         h)  o tom, že spotřebitel je oprávněn zaslat Zasílateli stížnosti jakoukoliv formou a v jakékoliv věci a Zasílatel se jimi bude zabývat a v případě, že stížnost je oprávněná, učiní příslušná opatření k nápravě;  spotřebitel je dále oprávněn obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je (a) Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) - pro ochranu spotřebitele, (b) živnostenské úřady (www.statnisprava.cz) - dozor nad dodržováním povinností oblasti obchodu a služeb, (c) Úřad na ochranu osobních údajů  (www.uoou.cz) - ochrana osobních údajů; v případě, že strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoli z nich obrátit na příslušný soud;

 

         i)  o tom, že  v případě užití elektronických prostředků bude smluvní dokumentace (zejm. objednávka) u Zasílatele uložena, přičemž na žádost spotřebitele k ní Zasílatel umožní přístup;

 

         j)  o tom, že zasílatelská smlouva lze uzavřít v Českém jazyce, přičemž Zasílatel je oprávněn připustit, aby zasílatelská smlouva byla uzavřena (či některá část smluvní dokumentace byla) v cizím jazyce; v takovém případě není ani jedna ze stran oprávněna dovolávat se neznalosti užitého cizího jazyka či jeho části. Spotřebitel není za žádných okolností oprávněn dovolávat se neznalosti Českého jazyka či jakékoli jeho části (zejména z důvodu, že Webové stránky jsou v Českém jazyce a určitá část smluvní či předsmluvní dokumentace je téměř vždy v Českém jazyce);

 

         k)  o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy, přičemž tyto informace jsou uvedeny v těchto VOP, zejm. v čl. II a dále jsou uvedeny na Webových stránkách;

 

         l)  o tom, že v případě užití elektronických prostředků a v případě zjištění chyb vzniklých při zadávání dat před učiněním objednávky spotřebitelem je možné tyto opravit, a to stejným způsobem, jakým byly příslušné údaje zadány;

 

         m)  o tom, že Zasílatel na Webových stránkách zveřejní kodexy chování, které jsou pro něj závazné nebo které dobrovolně dodržuje; v případě že Webové stránky kodex chování neobsahují, není zatím žádný kodex chování pro Zasílatele závazný,

 

         n)  o tom, že spotřebitel je oprávněn si v textové podobě tzv. stáhnout z Webových stránek i znění těchto VOP.

 

3.3       V případě, že z jakéhokoliv důvodu (omylu apod.) se ujednání těchto VOP odchylují od zákonných kogentních ustanovení na ochranu spotřebitele, pak se k nim nepřihlíží. To platí i v případě, že se spotřebitel vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.

 

IV.

Zasílatelem vymíněné vlastnosti zásilek, zásilky vyloučené z přepravy

  4.1        Zadavatel se zavazuje, že zásilka, jejíž přeprava má být Zasílatelem obstarána, bude mít při jejím předání k přepravě (jakož i po celou dobu provádění přepravy, až do její vykládky) následující Zasílatelem vymíněné vlastnosti:

 

         4.1.1   Rozměrové a hmotnostní limity zásilky, v případě balíkové přepravy zásilek:

 

         -      Maximální hmotnost jedné nákladové jednotky nesmí překročit 32 kg.

         -      Maximální rozměry jedné nákladové jednotky:

                    balíky                      250 x 100 x 200 cm (délka x šířka x výška)

                    -> nejvýše však maximální obvodový rozměr (nejdelší strana + 2x šířka + 2x výška) = 330 cm

                    sběrné zboží          240 x 120 x 200 cm (délka x šířka x výška)

 

 

         4.1.2    Hodnota zásilky nesmí překročit částku 100 000,- Kč a učiněním objednávky (návrhu na uzavření ZS) Zadavatel výslovně potvrzuje a prohlašuje, že hodnota zásilky nepřekračuje tuto částku, pokud nebude dopředu mezi stranami sjednáno připojištění k této zásilce dle podmínek níže uvedených.

 

         4.1.3    Zásilka i každá její samostatná část musí mít s ohledem na své vlastnosti vhodný obal, zejména:

 

         -       obal musí poskytovat dostatečnou ochranu pro obvyklou manipulaci v rámci přepravy s ohledem na rozměry, hmotnost, křehkost a jiné technické vlastnosti přepravované zásilky,

 

         -      obal musí být takový, aby přepravovaná zásilka neohrožovala osoby manipulující s touto zásilkou, ostatní přepravované zásilky, použitý dopravní prostředek či jiné technické a manipulační zařízení dopravce.
 

         4.1.4   Předmětem zásilky dále:

 

         -      nesmí být zboží mající mimořádně vysokou cenu, zejména ceniny, cenné papíry, peníze, úvěrové karty, vkladní knížky, stravenky, drahé kovy, šperky, umělecké a starožitné předměty, sbírky,

 

         -      nesmí být zboží podléhající řízenému teplotnímu režimu, podléhající rychlé zkáze, potraviny, květiny, zdravotnický materiál, živá zvířata, apod.,

 

         -      pozůstatky lidí a zvířat, apod., 

         -      nesmí být zboží nebezpečné věci, ohrožující lidský život, zdraví a majetek dopravce či zasílatele a osob manipulujících se zásilkou v době její přepravy, zejména zbraně, výbušniny, apod.,

 

         -      nesmí být alkohol, cigarety či jiné tabákové výrobky,

 

         -      odpady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

 

(vlastnosti zásilky stanovené v tomto odst. 4.1 VOP dále jen „vymíněné vlastnosti“)

 

 4.2        Pro případ, kdy přepravovaná zásilka nebude mít výše uvedené zasílatelem vymíněné vlastnosti, Zadavatel odpovídá Zasílateli a třetím osobám za způsobenou škodu.

 

 4.3        Pro případ, kdy přepravovaná zásilka nebude mít výše uvedené zasílatelem vymíněné vlastnosti a během přepravy vznikne Zadavateli škoda či jiná újma, za niž odpovídá Zasílatel, smluvní strany vylučují právo Zadavatele na náhradu škody či jiné újmy od Zasílatele (za splnění podmínek stanovených kogentními ustanoveními zákona). Jedná-li se o porušení vymíněné vlastnosti stanovené v ust. odst. 4.1.2 VOP (překročení maximální hodnoty zásilky), je právo Zadavatele na náhradu škody či jiné újmy od Zasílatele jen omezeno a to tak, že Zasílatel není povinen hradit částku přesahující maximální částku stanovenou v ust. odst. 4.1.2 VOP.

 

 4.4        V případě mezinárodní přepravy, kdy přepravovaná zásilka nebude mít výše uvedené Zasílatelem vymíněné vlastnosti (vyjma porušení vymíněné vlastnosti v ust. odst. 4.1.2 VOP) a pro případ, kdy na této zásilce vznikne během přepravy škoda, za niž odpovídá dle CMR Zasílatel, je Zadavatel povinen zaplatit Zasílateli smluvní pokutu ve výši způsobené škody na zásilce.

V případě mezinárodní přepravy, kdy přepravovaná zásilka nebude mít výše uvedenou Zasílatelem vymíněnou vlastnost stanovenou v ust. odst. 4.1.2 VOP (hodnota zásilky bude přesahovat předmětnou částku) a pro případ, kdy na této zásilce vznikne během přepravy škoda, za niž odpovídá dle CMR Zasílatel, je Zadavatel povinen zaplatit Zasílateli smluvní pokutu ve výši způsobené škody na zásilce minus částka uvedená v ust. odst. 4.1.2 VOP.

 

 4.5        Zasílatel není povinen fakticky kontrolovat výše uvedené vymíněné vlastnosti zásilek, vyjma případů stanovených kogentním ustanovením zákona.

 

V.

Převzetí zásilky k přepravě

 

5.1       Zásilky jsou Zasílatelem přebírány k obstarání přepravy v místě převzetí zásilky dle konkrétní zasílatelské smlouvy (objednávky). Zásilky jsou Zasílatelem přebírány pouze v pracovních dnech v běžné pracovní době od 7:00 do 17:00. Zadavatel se zavazuje, že zásilka bude k přepravě připravena takovým způsobem, aby k její nakládce došlo ihned po přistavení vozidla v místě převzetí zásilky. V opačném případě není Zasílatel povinen nakládku obstarat, přičemž mu v takovém případě vzniká nárok na náhradu nákladů jemu vzniklých.

 

5.2       Zadavatel se zavazuje, že obal každé zásilky a každé jednotlivé nákladové jednotky:

 

         5.2.1  opatří zřetelnou a nezaměnitelnou identifikací odesílatele a příjemce, tedy u fyzických osob celé jméno, u právnických osob její název,

         5.2.2  opatří zřetelným a nezaměnitelným způsobem vyznačením místa převzetí zásilky k přepravě (místo nakládky) a místo vydání zásilky (místo vykládky), a to uvedením přesné adresy, včetně PSČ,

         5.2.3  opatří zřetelným a nezaměnitelným způsobem vyznačením jiných údajů, usnadňující doručení zásilky, zejména telefonický kontakt na příjemce, je-li příjemce fyzickou osobou.

         5.2.4  zbaví veškerých jiných údajů, adres, nálepek apod., které nemají souvislost s právě obstarávanou přepravou a které by mohli zkomplikovat průběh přepravy.

 

5.3       V případě obstarávání mezinárodních přeprav se Zadavatel dále zavazuje předat Zasílateli veškeré dokumenty potřebné k celnímu odbavení zásilky. Zasílatel ani jím pověřený dopravce nemají povinnost kontrolovat správnost a úplnost údajů uvedených v těchto dokumentech ani dokumentů samotných. Zadavatel odpovídá za případné škody způsobené Zasílateli či třetím osobám, způsobené nesprávností či neúplností těchto dokumentů.

 

5.4      Pokud je Zasílateli (příp. jím pověřenému dopravci) při převzetí zásilky zřejmé, že zásilka nemá vlastnosti vymíněné dle ust. čl. IV těchto VOP nebo že obal zásilky neodpovídá požadavkům dle ust. odst. 5.2 a 5.3 těchto VOP, Zasílatel není povinen zásilku k přepravě převzít. Zasílateli v tomto případě vzniká nárok na úhradu marně vynaložených nákladů mu vzniklých. Zasílatel není povinen vlastnosti zásilky přezkoumávat a v případě, že se Zasílatel rozhodne obstarat přepravu, která  nemá vlastnosti vymíněné dle ust. čl. IV těchto VOP nebo že obal zásilky neodpovídá požadavkům dle ust. odst. 5.2 a 5.3 těchto VOP, Zadavatel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou přímo jemu, Zasílateli, či 3. osobám.

V případě, kdy Zasílatel (příp. jím pověřenému dopravci) zjistí až v průběhu provádění přepravy, že zásilka nemá vlastnosti vymíněné dle ust. čl. IV těchto VOP nebo že obal zásilky neodpovídá požadavkům dle ust. odst. 5.2 a 5.3 těchto VOP, je oprávněn zásilku Zadavateli vrátit. Zasílateli v tomto případě vzniká nárok na úhradu přepravného a marně vynaložených nákladů mu vzniklých.

     

     

VI.

Obvyklá doba přepravy, doručení zásilky a její převzetí příjemcem

 

6.1       Zasilatel obstará doručení zásilky v obvyklé době. V systému vnitrostátních přeprav se obvyklou dobou doručení rozumí doručení zásilky zpravidla do dvou až tří pracovních dnů po dni převzetí zásilky k přepravě, nestanoví-li konkrétní zasílatelská smlouva dodací lhůtu jinou. V systému mezinárodních přeprav stanoví dobu přepravy konkrétní zasílatelská smlouva. Není-li zasílatelskou smlouvou v systému mezinárodních přeprav doba přepravy stanovena, je obvyklou dobou přepravy doba přiměřená povaze přepravy a vzdálenosti místa nakládky od místa vykládky.

Převzetí zásilky k přepravě u odesílatele se uskuteční ve lhůtě dle konkrétní zasílatelské smlouvy. Nebude-li tato lhůta v zasílatelské smlouvě sjednána, Zasílatel (nebo jím určený dopravce) převezme zásilku k přepravě zpravidla následující pracovní den po přijetí platby vyjma platby na fakturu.

 

6.2      Doba přepravy se prodlužuje o dobu, o kterou bylo nutno prodloužit dobu přepravy v důsledku:

 

         6.2.1    vzniku neočekávaných okolností, které zasílatel nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče,

         6.2.2    příkazu osoby oprávněné disponovat se zásilkou,

         6.2.3    okolností vyvolané nedbalostí odesílatele či příjemce, zejména poskytnutím chybných či neúplných informací či podkladů

         6.2.4     vlastní vadou zásilky,

         6.2.5     nepřesné, chybné nebo neúplné označení obalu zásilky dle bodu 5.2. těchto VOP,

         6.2.6     vyšší moci, zejména stávky, války, občanských nepokojů, živelných pohrom apod.

 

6.3       Obvyklá doba přepravy je zachována, dojde-li zásilka do místa vykládky v této době a je učiněn první pokus o doručení.

 

6.4       Zasílatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí nutné k tomu, aby zásilka byla v době stanovené předchozími odstavci čl. VI těchto VOP doručena příjemci. Dodržení těchto lhůt však není pro Zasílatele závazné.  Škodu či jinou újmu vzniklou překročením dodací lhůty Zasílatel není povinen hradit (a smluvní strany tedy výslovně vylučují povinnost k náhradě újmy Zasílatelem v případě překročení dodací lhůty), vyjma případů stanovených kogentním ustanovením zákona.

 

6.5       Zasílatel se zavazuje obstarat přepravu zásilky do místa vykládky stanoveného konkrétní zasílatelskou smlouvou. Převzetí zásilky je příjemce povinen potvrdit do zasílatelem určeného dokumentu (zejména doručovacího listu). Vedle svého podpisu uvede příjemce čitelným způsobem i své celé jméno a příjmení a má-li příjemce k dispozici razítko, opatří toto potvrzení o doručení i otiskem takového razítka. Převzetí zásilky příjemcem může být potvrzeno i elektronicky (pomocí ručního scanneru). Stanoví-li zasílatelská smlouva, že Zasílatel vybere od příjemce určitou peněžní částku (resp. byla-li sjednána dobírka), příjemce se dále zavazuje před samotnou vykládkou uhradit i předmětnou dobírkovou částku.

 

6.6       Odmítne-li příjemce provést své právní povinnosti uvedené v odst. 6.5. těchto VOP, Zasílatel není povinen vykládku provést a vyžádá si pokyny od Zadavatele. Zasílatel není v takovém případě povinen učinit druhý pokus o doručení dle ust. odst. 6.8. těchto VOP, není-li tento druhý pokus o doručení součástí pokynu Zadavatele. Stejně bude postupováno, pokud příjemce odmítne zásilku převzít, aniž by do předmětného dokladu Zasílatele (zejména doručovacího listu) pro takový postup uvedl důvod odmítnutí. Zasílateli v těchto případech vzniká nárok na přepravné a ostatní úplaty přesto, že fakticky nebyla provedena vykládka zásilky.

 

6.7       Není-li příjemce uvedený v zasílatelské smlouvě na místě vykládky v době vykládky přítomen, Zasílatel je oprávněn vydat zásilku jiné osobě na udané adrese místa vykládky, pokud je tato osoba ochotna zásilku v souladu se zasílatelskou smlouvou a těmito VOP převzít. Taková osoba je povinna do předmětného dokumentu Zasílatele (zejména doručovacího listu) uvést i svůj vztah k osobě příjemce zásilky. Zasílatel je rovněž oprávněn vyžádat si pokyny od Zadavatele, odesílatele nebo příjemce.

 

6.8       Není-li zásilka příjemci doručena na první pokus z důvodů jiných než na straně Zasílatele, učiní zasílatel druhý pokus o doručení, a to zpravidla následující pracovní den.

Nepodaří-li se ani na druhý pokus ze stejných důvodů zásilku doručit, Zasílatel si vyžádá pokyny od Zadavatele. V ceně přepravného (viz odst. 7.1. těchto VOP) jsou zahrnuty pouze tyto dva pokusy o doručení. Jakékoli další úkony Zasílatele učiněné v souladu s pokyny Zadavatele jsou zpoplatněny a řídí se platným ceníkem Zasílatele. Neobsahují-li tyto ceníky konkrétní učiněný úkon, je Zadavatel povinen zaplatit Zasílateli úplatu obvyklou za takový úkon v daném místě a čase.

 

6.9       Po dobu prodlení Zadavatele s poskytnutím pokynu dle výše uvedeného ust. odst. 6.8. VOP, není Zasílatel v prodlení s obstaráváním přepravy. Neobdrží-li Zasílatel takový pokyn ve lhůtě delší než pět dnů, je oprávněn zásilku vrátit do místa převzetí zásilky k přepravě. V takovém případě má Zasílatel kromě přepravného nárok na úhradu veškerých dodatečně vynaložených nákladů, zejména na náklady za skladování za dobu přesahující pět dnů od počátku prodlení Zadavatele.

 

6.10      V případě, kde tyto VOP stanovují určité povinnosti příjemci, Zadavatel se zavazuje zajistit splnění těchto povinností příjemcem.

 

6.11       Pokud byla zásilka předána k přepravě v obalových prostředcích jako jsou např. palety, mřížové boxy apod., není Zasílatel povinen tyto obalové prostředky u příjemce vyměnit za prázdné a ani není povinen obstarat přepravu těchto obalových prostředků zpět k odesílateli, není-li mezi stranami v konkrétní ZS dohodnuto jinak.

 

VII.

Úplata za obstarání přepravy

 

7.1       Zasílateli přísluší za obstarání přepravy úplata (dále jen „přepravné“). Zasílateli přísluší úplata i za obstarání (provedení) ostatních služeb spojených s přepravou (dále jen „ostatní úplaty“). Výše přepravného a ostatních úplat je daná aktuálním ceníkem Zasílatele (není-li pro konkrétní zasílatelskou smlouvu sjednáno mezi stranami jinak), který je nedílnou součástí každé zasílatelské smlouvy a Zadavatel se zavazuje uhradit přepravné, ostatní úplaty, jakož i jiné poplatky spojené s přepravou řádně a včas Zasílateli. V případě mezinárodních přeprav s povinným celním řízením se Zadavatel dále zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s celním odbavením zásilky (proclení, clo, daně, poplatky atd.).

 

7.2       Zadavatel není oprávněn započítat jednostranně jakoukoli svoji pohledávku proti pohledávce Zasílatele.

 

7.3       V případě, kdy na základě pokynu (informace) Zadavatele bude sjednáno, že přepravné, ostatní úplaty, jakož i jiné poplatky spojené s přepravou, bude hradit příjemce, pak takové ujednání nic nemění na tom, že za úhradu veškerých těchto plnění je odpovědný Zadavatel a v případě, kdy tato plnění neuhradí příjemce, je povinen je v plné míře uhradit Zasílateli Zadavatel. Pokud příjemce odmítne převzít zásilku či odmítne uhradit přepravné, dobírku, ostatní úplaty či jiné poplatky spojené s přepravou, Zasílatel je oprávněn obstarat (provést) přepravu zpět do místa převzetí zásilky k přepravě. V takovém případě má Zasílatel kromě nároku na přepravné rovněž nárok na úhradu veškerých dodatečně vynaložených nákladů.

 

7.4       Přepravné uvedené v ceníku Zasílatele je přepravným za každou jednu zásilku. Pro určení výše přepravného i jiných dotčených náležitostí smlouvy jsou rozhodné skutečné vlastnosti zásilky. Pokud se tyto skutečné vlastnosti zásilky budou odlišovat od údajů Zadavatele (váha, rozměry atd.), pak má Zasílatel právo na přiměřené zvýšení přepravného a/nebo ostatních úplat a/nebo jiných poplatků spojených s přepravou dle zásad a pravidel stanovených v těchto VOP, konkrétní zasílatelské smlouvě a cenících Zasílatele. Dále je Zasílatel (resp. jím pověřený dopravce) v těchto případech oprávněn odmítnout převzít zásilku a vzniká mu nárok na úhradu veškerých dodatečně vynaložených nákladů.

 

7.5       Zadavatel se dále zavazuje uhradit Zasílateli pro každou přepravu tyto příplatky:

 

         7.5.1         mýtné, jehož výše je stanovena cenou, která tvoří nedílnou součást každé zasílatelské smlouvy,

         7.5.2         palivový příplatek, jehož výše je stanovena v ceně, tvoří nedílnou součást každé zasílatelské smlouvy,

 

nejsou-li tyto platby již výslovně zahrnuté v přepravném.

 

7.6       Zasílatel má dle dotčených ustanovení zákona zástavní právo k zásilce k zajištění dluhů vyplývající ze smlouvy. Zadavatel a Zasílatel se ve smyslu ust. § 1360 NOZ dohodli, že Zasílatel je oprávněn zástavu prodat jiným způsobem než ve veřejné dražbě.

 

7.7       Přepravné, ostatní úplaty, jakož i jiné poplatky spojené s přepravou, které jsou stranám známé v době uzavření zasílatelské smlouvy, jsou splatné ihned po uzavření zasílatelské smlouvy, a to nejpozději do tří pracovních dnů. Veškeré tyto peněžní částky musí být Zadavatelem uhrazeny nejpozději k okamžiku zahájení úkonů Zasílatele činěných za účelem obstarání přepravy, jejíž obstarání je předmětem dotčené zasílatelské smlouvy. Zasílatel není povinen zahájit tyto úkony a nemůže se dostat do prodlení s plněním zasílatelské smlouvy, dokud nebudou veškeré tyto peněžní částky zcela uhrazeny. Pokud nějaká část přepravného, ostatních úplat či jiných poplatků spojených s přepravou nebyly stranám v době uzavření zasílatelské smlouvy známé, jsou tyto splatné ve splatnosti pěti pracovních dnů od doručení řádně vystaveného daňového dokladu Zasílatelem.

 

7.8       Zadavatel je povinen a zároveň oprávněn platit přepravné, ostatní úplaty jakož i jiné poplatky spojené s přepravou bankovním převodem na b. ú. Zasílatelele 60026464/6200 nebo prostřednictvím PayPal účtu.

 

VIII.

Dobírky

 

 8.1       Zadavatel je v rámci možností oprávněn požadovat, aby Zasílatel vybral před vydáním zásilky od příjemce určitou peněžní částku (dobírku). Dá-li k takovému úkonu tedy Zadavatel pokyn v objednávce či jiných přepravních dispozicích, Zasílatel se zavazuje tento úkon provést a uhradit jej Zadavateli nejpozději do pěti pracovních dnů, a to převodem na bankovní účet Zadavatele.

 

 8.2        Pokyn Zadavatele k vybrání dobírky Zasílateli musí obsahovat hodnotu dobírkové částky. Pokyn bude mít na objednávce či jiné přepravní dispozici podobu uvedení slova „dobírka“ a výše dobírkové částky, či jiným obdobným způsobem, ze kterého vyplývá vůle Zadavatele, aby úkon vybrání dobírky Zasílatelem byl obsahem zasílatelské smlouvy jako právní povinnost Zasílatele.

 

 8.3        Hodnota dobírkové částky je omezena částkou 75 000,- Kč. Je-li dobírková částka vyšší než tato částka, není Zasílatel povinen výběr dobírky provést. V takovém případě je Zasílatel oprávněn zásilku nevydat příjemci a vyžádat si pokyny od Zadavatele. Zadavatel nese veškeré vícenáklady Zasílateli tím vzniklé.

 

 8.4       Za provedení úkonu vybrání dobírky přísluší Zasílateli úplata (příplatek k přepravnému), která je daná aktuálním ceníkem Zasílatele, který je nedílnou součástí každé zasílatelské smlouvy.

 

 8.5      Zasílatel odešle vybranou doběrečnou částku na Zadavatelem uvedený bankovní účet do 15 pracovních dnů od převzetí dobírky.

IX.

Produkty zasílatele

 

9.1      Zasílatel poskytuje komplexní Zasílatelské služby.

 

X.

Odpovědnost zasílatele

 

10.1     Vznikne-li na převzaté zásilce při obstarávání přepravy škoda, Zasílatel ji nahradí, neprokáže-li, že škodu nemohl odvrátit.

 

10.2     V případě přeprav podléhající Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě CMR (dále jen „CMR“) se odpovědnost Zasílatele řídí ustanoveními této úmluvy.

 

10.3     Zasílatel neodpovídá za škodu a nenahrazuje ji, krom případů stanovených jinými ust. těchto VOP také v případech, kdy byla způsobena:

 

         10.3.1             zadavatelem, odesílatelem, příjemcem nebo vlastníkem zásilky,

         10.3.2             vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku,

         10.3.3             vadným obalem, na který Zasílatel (nebo jím pověřený dopravce) upozornil odesílatele nebo zadavatele při převzetí zásilky k přepravě. Neupozornil-li Zasílatel (nebo jím pověřený dopravce) na vadnost obalu, neodpovídá Zasílatel za škodu na zásilce vzniklou v důsledku této vadnosti jen tehdy, jestliže vadnost obalu nemohl při převzetí zásilky Zasílatel (nebo jím pověřený dopravce) poznat.

 

10.4       V případě odpovědnosti Zasílatele za škodu na zásilce (zejména její ztráta, částečná ztráta, poškození, zničení či znehodnocení) je Zasílatel povinen hradit pouze skutečnou škodu na zásilce, přičemž zasilatel není povinen nahrazovat žádné nehmotné újmy, žádné přímé, nepřímé či následné újmy vzniklé jako důsledek porušení právní povinnosti, zejména ušlý zisk, ztrátu nebo snížení majetkového práva, vícenáklady, smluvní pokuty, marně vynaložené náklady.

 

10.5       Náhradová povinnost Zasílatele za skutečnou škodu na zásilce dle ust. 10.4 těchto VOP je dále omezena na částku 1 000 000,- Kč za jednu zásilku. V případě mezinárodní přeprav je náhradová povinnost zasílatele dány mezinárodní úmluvou CMR.

 

10.6       Zadavatel je povinen zajistit, aby byla zásilka při jejím převzetí vizuálně prohlédnuta příjemcem. Oprávněná osoba je povinna reklamovat poskytnuté zasílatelské služby u Zasílatele písemně bez zbytečného odkladu po té, co vadu poskytnuté zasílatelské služby zjistila nebo mohla zjistit při vynaložení dostatečné péče; v případě reklamace zasílatelské služby z důvodu poškození, zničení, ztráty či částečné ztráty zásilky však nejdéle v následujících lhůtách:

-          Zjevné poškození nebo částečnou ztrátu zásilky je povinen příjemce zapsat (reklamovat) již při převzetí do Doručovacího listu či obdobného přepravního dokumentu Zasílatele.

-          Není-li poškození, zničení, ztráta zásilky či její části zjevné při jejím převzetí Zadavatelem, je oprávněná osoba povinna učinit reklamaci zasílatelské služby do 7 dnů ode dne doručení zásilky, nepočítaje v to neděle a uznané svátky, anebo nebyla-li zásilka doručena, do 7 dnů ode dne, kdy měla být doručena.

 

10.7       Právo na náhradu konkrétně vyčíslené škody je oprávněná osoba oprávněna uplatňovat za předpokladu předchozí řádné a včasné reklamace, přičemž v rámci vnitrostátních zasílatelských služeb tak musí učinit nejpozději do šesti měsíců ode dne převzetí zásilky, anebo nebyla-li zásilka převzata, do šesti měsíců ode dne, kdy měla být doručena.

 

10.8       Reklamace zasílatelské služby musí obsahovat zejména:

  1. specifikace konkrétní zasílatelské smlouvy, ke které se reklamace vztahuje,
  2. specifikace zásilky, jejíž přeprava byla reklamovanou zasílatelskou službou  obstarávána,
  3. dostatečně a srozumitelně specifikovaný důvod reklamace,

 

            Bez těchto náležitostí není reklamace řádným právním jednáním.

 

10.9       K uplatnění nároku na náhradu škody za poškození, zničení, ztrátu či částečnou ztrátu zásilky je oprávněná osoba povinna předložit Zasílateli dále veškerou dokumentaci prokazující vznik, rozsah a výši uplatňované škody jako např. doklad o pořízení zásilky vyznačenou pořizovací cenou a dobou pořízení.

 

Bez této dokumentace není uplatnění nároku na náhradu škody řádným právním jednáním. Do doby, než jsou Zasílateli předloženy veškeré dokumenty prokazující vznik, rozsah a výši škody, není Zasílatel povinen škodu hradit a event. závazek k náhradě škody tedy není splatný.

 

10.10       Zasílatel je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30-ti dnů od data uplatnění řádné reklamace. Je-li obsahem reklamace uplatňování nároku na náhradu škody za poškození, zničení, ztrátu či částečnou ztrátu zásilky je Zasílatel povinen takovou reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od data řádného uplatnění nároku na náhradu škody. Jsou–li k vyřízení reklamace potřebné podklady od orgánů činných v trestním řízení, od institucí působících v pojišťovnictví nebo od jiného orgánu či instituce, počíná lhůta pro vyřízení reklama-ce běžet okamžikem, kdy Zasílatel takové podklady získá.

 

10.11       Práva z odpovědnosti za škodu na zásilce se v rámci vnitrostátních zasílatelských služeb promlčují vůči Zasílateli uplynutím jednoho roku, přičemž promlčecí doba počíná běžet dnem vydání zásilky příjemci, anebo nebyla-li zásilka vydána příjemci, dnem, kdy měla být vydána příjemci.

 

XI.

Pojištění

 

11.1       Zasílatel je povinen zásilku pojistit nad limity uvedené v čl. IV těchto VOP, jen když to stanoví konkrétní Zasílatelská smlouva. Pojištění zásilky se provádí pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Žádost o pojištění zásilky musí být řádně Zadavatelem doložena doklady o hodnotě pojišťované zásilky (např. fakturou na přepravované zboží). Cena přepravného se v takovém případě zvýší o poplatek za pojištění. Zadavatel je povinen deklarovat skutečnou pojistnou cenu (hodnotu) zásilky v zasílatelské smlouvě (v objednávce přepravy). Poruší-li Zadavatel tyto povinnosti, pak Zasílatel není povinen pojištění zboží obstarat. Pouhé uvedení ceny zásilky (zboží) Zadavatelem není pro Zasílatele příkazem k pojištění zásilky. Pojištění je sjednáno a vstupuje v platnost až okamžikem potvrzení žádosti o pojištění Zasílatelem (v písemné formě, případně e-mailem či faxem, avšak nikoli ústně či telefonicky). Pouhé konkludentní započetí přepravy dle objednávky nemůže být považováno za konkludentní akceptaci žádosti o pojištění (ust. odst. 3.1 této smlouvy tím není dotčeno). Limity pojistného plnění  však jsou při mezinárodní přepravě omezeny mezinárodními úmluvami CMR, při vnitrostátní přepravě 200 000,- Kč.

 

XII.

Otevření, prodej a zničení zásilky

 

12.1       Zasílatel je oprávněn otevřít zásilku i bez souhlasu Zadavatele, jestliže:

a)         ji nelze dodat ani vrátit (zejm. v případě nedostatečných, nečitelných či jinak znehodnocených identifikačních údajů na zásilce) nebo nemá být podle zasílatelské smlouvy vrácena;

b)         je důvodné podezření, že obsahuje věc považovanou podle těchto VOP za vyloučenou z přepravy (dle odst. 4.1.4. těchto VOP);

c)         je zásilka poškozena (zejm. jeli poškozena v takové míře, že rozbalení zásilky je potřebné za účelem ochrany této zásilky, ostatních přepravovaných zásilek či jiného majetku, nebo zdraví osob či za účelem odvrácení ohrožení životního prostředí);

d)        je důvodná obava, že došlo nebo že by do dodání mohlo dojít ke vzniku škody, nebo

e)         je to nezbytné k dodržení povinností uložených provozovateli zvláštním právním předpisem;

f)         v jiných případech stanovených zákonem.

 

12.2       Zasílatel je povinen o otevření poštovní zásilky informovat při dodání příjemce, popřípadě odesílatele při vrácení zásilky, jsou-li tyto osoby známy. Obsah zásilky smí být při jejím otevření prohlížen jen v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu otevření. Otevření zásilky jsou oprávněny provést osoby výslovně zmocněné Zasílatelem. O otevření zásilky se pořídí písemný zápis, který bude obsahovat zejména datum a důvod otevření zásilky, jméno osoby (jména osob) účastnící se otevírání zásilky, vlastní zjištění obsahu zásilky.

 

12.3       Zasílatel je oprávněn zásilku vhodným způsobem prodat:

-          hrozí-li podstatná škoda na zásilce bezprostředně nebo je-li důvodná obava, že se obsah zásilky do dodání znehodnotí a není-li čas vyžádat si pokyny Zadavatele nebo prodlévá-li Zadavatel s nimi. Zasílatel je oprávněn zásilku prodat po předchozím upozornění Zadavatele s poskytnutou přiměřenou lhůtou k poskytnutí dodatečných pokynů, a to po uplynutí této přiměřené lhůty. Upozornění není nutné a Zasílatel je oprávněn zásilku prodat ihned, není-li na upozornění čas.

 

12.4       Zasílatel je oprávněn zásilku vhodným způsobem prodat po uplynutí lhůty jednoho roku od okamžiku, kdy zásilka měla být dodána příjemci, jestliže:

-           ji nelze dodat a současně ji nelze vrátit nebo nemá být podle Zasílatelské smlouvy vrácena.

 

12.5       Je-li to možné, výtěžek z prodeje po odečtení nákladů na uskladnění, nákladů prodeje a nezaplacené části ceny (dále jen „čistý výtěžek“) vydá Zasílatel Zadavateli. Nebyl-li čistý výtěžek vydán, Zadavatel má právo požá-dat o jeho vydání ve lhůtě jednoho roku od prodeje zásilky nebo její části. Po marném uplynutí této jednoleté lhůty právo na vydání čistého výtěžku zaniká a čistý výtěžek připadne Zasílateli. O prodeji zásilky nebo její části Zasílatel sepíše písemný zápis.

 

12.6       Zasílatel je oprávněn po uplynutí lhůty jednoho roku ode dne, kdy zásilka měla být dodána, zničit zásilku nebo její část, jestliže se obsah zásilky zcela nebo zčásti znehodnotil. Zasílatel je oprávněn i před uplynutím této lhůty zničit zásilku nebo její část, jestliže je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví lidí nebo majetku. Nedojde-li k prodeji zásilky, kterou nelze dodat a současně ji nelze vrátit nebo nemá být podle poštovní smlouvy vrácena, Zasílatel je oprávněn ji po uplynutí lhůty jednoho roku ode dne, kdy zásilka měla být dodána, zničit.

Formu zničení zásilky určuje zasílatel podle konkrétního charakteru zásilky a musí být v souladu s dotčenými právními předpisy, zejm. zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

O zničení zásilky nebo její části Zasílatel sepíše písemný zápis.                     

 

XIII.

Ostatní a závěrečná ujednání

 

13.1       Zasílatel je oprávněn přepravu, kterou má obstarat, provést sám.

 

13.2       Právní poměry ze zasílatelské smlouvy a těchto VOP vyplývající a vznikající se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č.89/2012 Sb.,  občanským zákoníkem v platném znění (dále jen „NOZ“), pokud kogentní ustanovení zákona nestanoví pro jednotlivé obchodní případy závaznost jiné právní normy. V případě přeprav podléhající mezinárodní úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) se právní poměry ze zasílatelské smlouvy a těchto VOP řídí ustanoveními této úmluvy.

 

13.3       Veškeré spory či nejasnosti budou vždy nejdříve mezi stranami řešeny vzájemným jednáním. Případné spory vzniklé na základě zasílatelské smlouvy a těchto VOP se budou řešit u věcně příslušného obecného soudu v České republice podle českého práva. Ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, se smluvní strany dohodly, že pro řešení jakýchkoli sporů vznikajících ze zasílatelské smlouvy nebo VOP nebo v souvislosti s nimi bude místně příslušným soudem Okresní soud Plzeň-město, popř. Krajský soud v Plzni, dle jejich věcné příslušnosti.

 

13.4       Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost nebo zavázat ostatní přizvané a/nebo zúčastněné osoby k této mlčenlivosti o všech skutečnostech obsažených v Zasílatelské smlouvě, o samotném uzavření zasílatelské smlouvy či o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s jednáním o zasílatelské smlouvy či v souvislosti se smlouvami a ujednáními uzavíranými v souvislosti se zasílatelskou smlouvou s výjimkou případů, kdy se jedná o zpřístupnění: (i) vyžadované právními předpisy; (ii) písemně schválené smluvními stranami; (iii) v rozsahu nezbytném k plnění práv a povinností podle zasílatelské smlouvy a těchto VOP.

 

13.5       Smluvní strany jsou povinny neprozrazovat jakékoli třetí osobě, či využívat k jiným účelům jakékoli informace týkající se účastníka zasílatelské smlouvy, informace tvořící obchodní tajemství kteréhokoli účastníka zasílatelské smlouvy, či jakékoli informace finančního či obchodního charakteru nebo informace, které se dozvěděly při uzavírání zasílatelské smlouvy, vyjma případů, kdy takové užití těchto informací je nutné pro účel naplnění zasílatelské smlouvy. Zadavatel i Zasilatel a jejich zaměstnanci jsou zavázáni, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.

 

13.6       Zasílatel je oprávněn a Zadavatel uzavřením zasílatelské smlouvy souhlasí s tím, aby Zasílatel v smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní údaje Zadavatele uvedené v zasílatelské smlouvě či jiných pokynech a materiálech poskytnutých Zadavatelem, jakož i další osobní údaje nezbytné pro poskytnutí zasílatelských služeb. Tyto osobní údaje Zasílatel užívá pro účel plnění závazků ze zasílatelské smlouvy a za účely evidence. Uzavřením zasílatelské smlouvy Zadavatel potvrzuje, že má zajištěn souhlas odesílatele i příjemce zásilky, jakož i jiných zúčastněných osob v rámci přepravy, se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a že vůči těmto osobám splnil (či splní) ostatní povinnosti stanovené tímto zákonem, zejm. ust. § 11, tak, aby Zasílatel mohl řádně a včas plnit své závazky ze zasílatelské smlouvy.

 

13.7       Smluvní strany tímto výslovně sjednávají možnost Zasílatele tyto VOP i ceníky zasílatele změnit. Dojde-li ke změně těchto VOP (příp. ceníku), Zasílatel oznámí Zadavateli jejich změnu zasláním nových aktualizovaných VOP (příp. ceníku) Zadavateli (postačuje e-mailová forma bez elektronického podpisu), a to nejpozději … dnů před vstupem nových VOP (příp. ceníku) v účinnost. Změnu VOP (příp. ceníku) je Zadavatel oprávněn odmítnout a zasílatelskou smlouvu (příp. rámcovou zasílatelskou smlouvu) z tohoto důvodu vypovědět, a to nejpozději do jednoho týdne od nabytí účinnosti nových VOP (příp. ceníku) ve výpovědní době 14 dnů počítané ode dne doručení výpovědi Zasílateli. Zadavatel prohlašuje, že tato výpovědní doba je pro něj dostatečná k obstarání obdobných plnění dle zasílatelské smlouvy a těchto VOP od jiného dodavatele. V případě, že Zadavatel v době, kdy je z důvodů uvedených v tomto odstavci VOP oprávněn vypovědět zasílatelskou smlouvu či v době, kdy je na základě takové výpovědi podané Zadavatelem v běhu výpovědní doba, učiní Zadavatel objednávku další přepravy, Zadavatel tímto potvrzuje nové změněné VOP (příp. ceník) a přeprava bude uskutečněna za podmínek v nových změněných VOP (příp. ceníku) uvedených. V případě, kdy Zadavatel takovou objednávku učiní s výhradou, že nesouhlasí se  změnou VOP či ceníku, není Zasílatel povinen objednávanou přepravu obstarat.

 

13.8       Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení zasílatelské smlouvy a VOP, která jsou odchylná od ustanovení NOZ, jsou takto ujednána vědomě odchylně a zároveň prohlašují, že dle jejich dobré víry a svědomí, tato odchylná ustanovení nejsou v rozporu s dobrými mravy, neporušují veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti a jsou ujednána poctivě. Strany prohlašují, že zasílatelská smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, svobodně, vážně, je pro všechny strany srozumitelná, je prosta omylu a dále též, že zasílatelská smlouva byla uzavřena nikoli v tísni, v nezkušenosti kterékoli strany, rozrušenosti či rozumové slabosti, nikoliv lehkomyslně a plnění z této smlouvy plynoucí nejsou ve vzájemném nepoměru. Strany podpisem zasílatelské smlouvy výslovně deklarují, že ani jedna z nich se nepovažuje v právním vztahu za slabší a obě měly možnost dostatečně dlouho hodnotit návrh smluvní dokumentace, a to i se zvoleným odborníkem.

 

13.9        Smluvní strany uzavřením každé zasílatelské smlouvy přebírají ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, NOZ nebezpečí změny okolností, za kterých došlo k uzavření té které smlouvy.

 

13.10        Odchylná ustanovení zasílatelské smlouvy mají přednost před zněním těchto VOP.

 

13.11       Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. června 2015.